INFORMACIÓN

  • Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Chantada
  • c/ Rúa do Parque, num: 9 - Baixo C
    27500 - Chantada -Lugo
  • Tlf: 982462330
  • Email: info@afachantada.es

Certificación de calidad UNE-EN-ISO 9001. EC-10772/21

Declarada de Utilidad Pública por Orden de 21 de Junio de 2018.

Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia número 2012-16496-1

Registro único de entidades prestadoras de servicios sociales (RUEPSS) número E2151

Registro de acción voluntaria Xunta de Galicia

Afachantada es una entidad federada en FAGAL

donaciones

Seleccionar el método de pago
Información personal

Términos y condiciones

Total de la donación: 5.00€

Afachantada é unha entidade declarada de UTILIDADE PÚBLICA (21/06/2018, DOG Núm 118. Pág.29916), e as doacións que nos fagan están bonificadas no IRPF.

Ata 150€ poderá desgravar o 80% da aportación e o 35% se esta é superior. Se a súa aportación é recurrente, é decir, se a fai en 3 años sucesivos, esta bonificación sube ata o 40%.

A túa aportación económica coma persoa asociada a Afachantada permítenos continuar desenrolando a nosa labor de atención integral ás persoas enfermas de Alzheimer e outras demencias e ás súas familias e coidadoras. Tamén nos permite ofrecer uns servizos de calidade para atender os graves deterioros que esta enfermidade ocasiona na vida das personas e as súas familias.

Afachantada é unha entidade declarada de UTILIDADE PÚBLICA (21/06/2018, DOG Núm 118. Pág.29916), e as doacións que nos fagan están bonificadas no IRPF.

Ata 150€ poderá desgravar o 80% da aportación e o 35% se esta é superior. Se a súa aportación é recurrente, é decir, se a fai en 3 años sucesivos, esta bonificación sube ata o 40%.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido polo REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), informámoslle que os seus datos están incorporados nun ficheiro do que é titular AFA CHANTADA, coa finalidade de realizar a xestión profesional, así como enviarlle comunicacións sobre os nosos servizos.

RESPONSABLE

ASOC. DE FAMILIARES DE ALZHEIMER.

Informámoslle tamén que os datos persoais fornecidos non serán cedidos nin comunicados, nin sequera para a súa conservación, a terceiras persoas.

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.afachantada.es , do que é titular é AFA CHANTADA.

A navegación polo sitio web de AFA CHANTADA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a AFA CHANTADA (propietaria da web) ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

FINALIDADE

- Posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, o desenvolvemento das accións comerciais e a oferta e/a contratación de produtos e servizos.

- A captación de imaxes de videovixilancia, ten como finalidade a seguridade de persoas, instalacións é bens.

LEXITIMACIÓN

- Execución do encargo o contrato.

- Fins de interese público baseados na lexislación vixente.

DESTINATARIOS

Cederanse datos a terceiros sempre que exista unha obrigación legal.

Poderán tratar e/ou acceder aos seus datos os seguintes encargados do tratamento:

  • Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
  • Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercancía.
  • Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

DEREITOS

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Daros comunicándolo por escrito ao  enderezo electrónico afachantada@gmail.com ou no apartado de contacto da páxina web.

Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos haxa sido otorgado con algunha finalidade específica; así como presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓNS O PROPIETARIO DA WEB

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que: a súa denominación é: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS, o seu CIF é G27320225 o seu domicilio está en Rúa do Parque (DO), Nun 9 planta baixa, porta C - 27500 Chantada (Lugo). TELÉFONO 982462330.

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e AFA CHANTADA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, AFA CHANTADA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a AFA CHANTADA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos de AFA CHANTADA e a non empregalos para, entre outros:

a) Difundir contidos, delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.

b) Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estropear, interromper o xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de AFA CHANTADA ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e a os seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales AFA CHANTADA presta os seus servizos.

c) Intentar acceder as contas de correo electrónico doutros usuarios ou áreas restrinxidas dos sistemas informáticos DE AFA CHANTADA ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.

d) Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual o industrial, así como violar a confidencialidade da información DE AFA CHANTADA ou de terceiros.

e) Suplantar a identidade de outro usuario, das administraciones públicas ou dun tercero.

f) Reproducir, copiar, distribuir, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou elo resulte legalmente permitido.

g) Recabar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións co fin de venda u outras de natureza comercial sin que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imáxes, iconas, tecnoloxía, software, así como ou seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence A AFA CHANTADA, sen que podan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso dá web.

En definitiva, os usuarios que accedan a este sitio web podan visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin instálense servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación.

Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade de AFA CHANTADA, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao usuario dereito algún sobre os mesmos.

A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non sexa expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre AFA CHANTADA e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de AFA CHANTADA dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a AFA CHANTADA. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á home-page ou páxina de inicio do noso sitio web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre AFA CHANTADA, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.

AFA CHANTADA non se responsabiliza do uso que cada usuario lle dea aos materiais postos á disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin o seu exhaustividad, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico.

AFA CHANTADA exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

a) A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos á disposición aos que se accedeu a través do sitio web ou dos servizos que se ofrecen.

b) A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.

c) O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo ejemplificativo, AFA CHANTADA non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita.

Así mesmo, AFA CHANTADA declina calquera responsabilidade respecto da información que se ache fose desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web. AFA CHANTADA non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, convida ou recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. AFA CHANTADA non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Cando precisemos obter información pola súa banda, sempre lle solicitaremos que nola proporcione voluntariamente de forma expresa. Os datos solicitados a través dos formularios de recollida de datos do sitio web ou outras vías serán incorporados a un ficheiro de datos de carácter persoal debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable AFA CHANTADA. Esta entidade tratará os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de ofrecer os servizos solicitados, con todas as garantías legais e de seguridade que impón o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

AFA CHANTADA comprométese a non ceder, vender, nin compartir con terceiros os datos sen a súa aprobación expresa.

Así mesmo, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Chantada cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos).

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade dos datos e oposición dos seus datos dirixíndose a afachantada@gmail.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

O PROPIETARIO DA WEB adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos polo citado RGPD e demais normativa aplicable. No en tanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poden causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

O PROPIETARIO DA WEB poderá utilizar cookies durante a prestación de servizos do sitio web. As cookies son ficheiros físicos de información persoal aloxados no propio terminal do usuario. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu programa navegador de maneira que se impida a creación de arquivos cookie ou se advirta da mesma.

Si opta a abandonar o noso sitio web a través de ligazóns a sitios web non pertencentes á nosa entidade, AFA CHANTADA non se fará responsable das políticas de privacidade dos estes sitios web nin das cookies que estes poidan almacenar no computador do usuario.

A nosa política con respecto ao correo electrónico céntrase en remitir unicamente comunicacións que vostede solicite recibir.

Si prefire non recibir estas mensaxes por correo electrónico ofrecerémoslle a través dos mesmos a posibilidade de exercer o seu dereito de cancelación e renuncia á recepción destas mensaxes, en conformidade co disposto no Título III, artigo 22 da Lei 34/2002 de Servizos para a Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

PROCEDEMENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación a AFA CHANTADA identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación é exacta.

Para toda cuestión litixiosa que incumba ao sitio web de AFA CHANTADA, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes os Xulgados e Tribunais de Lugo.

PUBLICACIÓNS

A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente aos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

donaciones

Seleccionar el método de pago
Información personal

Términos y condiciones

Total de la donación: 5.00€